Facebook
Студио Евима

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ

„ЕВИМА” Е00Д

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1. Центърът за професионално обучение към „ЕВИМА” ЕООД е с адрес по съдебна регистрация: гр. София, ж.к. „Обеля” 2, бл. 226, вх. Б, ет. 6, ап. 41. Адрес на дейност: гр София ул.Княз БорисI № 78

Чл. 2. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между  Център за професионално обучение към „ЕВИМА ЕООД“ и потребителите на услугата за обучение. 
 Чл. 3. Центърът за професионално обучение осъществява професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на квалификация по професия, или по част от професия, както и нейното усъвършенстване.

Чл. 4. Дейността на Центъра се подчинява на следните принципи:

  1. Законосъобразност - осъществява дейността си в съответствие с действащата нормативна база на Република България;
  2. Равнопоставеност - не се допуска пряка или непряка дискриминация под формата на ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение;

     З. Партньорство и тясно взаимодействие с държавните органи и органите на местна власт, организациите на работодателите и на работниците и служителите, колективни органи в областта на социалния диалог, неправителствени организации, учебни и научно-изследователски организации, потребители на кадри и др. в областта на професионалното обучение, заетостта и стопанското управление.

ГЛАВА ВТОРА.ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС

Чл. 5. Записването за курс на обучение става чрез попълване на договор и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове или до изчерпване на свободните места.
Чл. 6. Минималната възраст на кандидата в годината на кандидатстването за професионалното обучение в Центъра е 16 години.

Чл. 7. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че професията, по която желае да се обучава не му е противопоказна.

Чл. 8.  Входящото образователно равнище на кандидата за придобиване на съответните степени на професионална квалификация или на квалификация по част от професия са:

за втора степен — завършен първи гимназиален етап; 
 за трета степен — придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити или придобито средно образование;

Чл. 9.  Входящото квалификационно равнище на кандидата е придобитата степен на професионална квалификация, изисквана за включване в обучение по Рамкови програми, и други нормативни документи, удостоверена със съответния документ.

Кандидатите за обучение подават в Центъра следните документи:

- Молба-заявление за включване в курс за обучение в сроковете, указани в информационните материали за съответния курс;

- Документи/дипломи,        удостоверяващи        входящото     образователно и квалификационно равнище на кандидатите или копия от тях;
- Медицинско свидетелство;

- 4 представителни снимки
- Есе в свободен текст на зададена тема

 

ГЛАВА ТРЕТА.ТАКСИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 10. Таксите за обучение  за всеки курс са посочени и  публикувани в уеб страницата  www.evima-studio.com

Чл. 11. Начин на плащане:

- в брой на място в центъра

- на равни месечни вноски от датата на подписване на договор за обучение

- в пълен размер от датата на подписване на договор за обучение

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.
Прекъсване на обучението и отсъствия от страна на курсистът

 

Чл. 12. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение.
От гледна точка на преподаването и качеството на усвояване на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист. При прекъсване или неявяване на обучението едностранно от курсиста, Център за Професионално Обучение към ‚Евима ЕООД‘ не възстановява заплатената от него такса.

Чл. 13. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия.В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия, Център за Професионално Обучение към ‚Евима ЕООД‘  не връща част от таксата на курсиста.

Чл. 14. Ако на курсистът се наложи да прекъсне обучението си поради изключителни обстоятелства, Директорът може да одобри молба за прехвърляне на част от платената такса за друг курс. Молбата за прехвърляне на част от платената такса заедно с придружаващи документи се подава в писмена форма на място в центъра за разглеждане от Директора. Прехвърлената такса може да се ползва за следващите курсове от същия курсист.

Чл. 15. При по-продължителни отсъствия и по преценка на преподавателя, курсистът може да бъде поканен на допълнителни часове за индивидуална работа със заплащане.

 

ГЛАВА ПЕТА.
 Прекратяване на обучението от страна на Център за Професионално Обучение към ‚Евима ЕООД‘

Чл. 16. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Център за Професионално Обучение към ‚Евима ЕООД‘ в следните случаи:

  • Курсист, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
  • Курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете посочени в Общите условия на обучение.

Чл. 17. При забавяне или неплащане на  вноска или такса в пълен размер, курсистът не може да започне своето обучение.

Чл. 18. Център за Професионално Обучение към ‚Евима ЕООД‘ запазва правото си да отмени курс ако до датата на записване не се събере група и да насрочи нова дата.

 

ГЛАВА ШЕСТА. График на занятията. Обучение.

 

Чл. 19. Графикът на занятията се прави в началото на всеки курс, като Център за Професионално Обучение към ‚Евима ЕООД‘  се съобразява с
официалните национални празници.

Чл. 20. Учебните часове са по 45 мин. и са пакетирани в посещения с различна продължителност.

Чл. 21. Програмите за индивидуално обучение могат да са различни (гъвкави).

Чл. 22. Присъствените часове могат да бъдат фиксирани за целия период на обучение още при записването или могат да се заявяват и координират с администрацията на Център за Професионално Обучение към ‚Евима ЕООД‘ в седмицата преди самото им усвояване.

Чл. 23. Утвърденият график се спазва от обучаемия, като в случай на възникнали субективни обстоятелства за отсъствие от
негова страна, той информира администрацията на Център за Професионално Обучение към ‚Евима ЕООД‘ най-късно 24 часа на предходния ден. В противен случай учебния час се счита за присъствен.
Чл. 24.  Курсистът има право да отменя/отлага до 5% от заявените часове за периода на обучението си.

Чл. 25. Център за Професионално Обучение към ‚Евима ЕООД‘  запазва правото си да прави промени в графика на учебните занятия, за което курсистите биват уведомявани своевременно.

 

ГЛАВА СЕДМА.

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
 Чл. 26. Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията, се провежда по национална изпитна програма в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия.

 

ГЛАВА ОСМА.
 Конфиденциалност и защита на лични данни

Чл. 27. Център за Професионално Обучение към ‚Евима ЕООД‘е администратор на лични  данни. За предоставянето на услугата за обучение, Център за Професионално Обучение към ‚Евима ЕООД‘ може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за курсиста.При записване на курс и за издаване на Свидетелство за Професионално Обучение, курсистът предоставя доброволно необходимите  лични данни и се съгласява те да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Чл. 28. Център за Професионално Обучение към ‚Евима ЕООД‘ има правото да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност.

 

ГЛАВА ДЕВЕТА.ПРЕДЛОЖЕНИЯ,ЖАЛБИ И МОЛБИ
Чл. 29. Предложения,жалби и молби могат да бъдат подавани писмено на място в учебния център,както и на електронната поща: evimaeood@gmail.com

 

ГЛАВА ДЕСЕТА
Чл. 30. Преди записване Курсистът се запознава и съгласява с Общите условия. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на курсисите за промяната става своевременно.

 

Настоящите Общи условия са приети и утвърдени от Венислава Атанасова – Директор на Център за Професионално Обучение към ‚Евима ЕООД‘ и влизат в сила от 4.01.2022г.